Vitajte na www.seichertova.com


Úrad vlády SR - účasť na 7-ročnom projekte v rámci prípravy na vstup do EU (preklad veľkého počtu nariadení, smerníc a rozhodnutí ES), štrukturálne fondy, financovanie z fondov PHARE)

MS SR - preklad návrhov zákonov (Zákon o súdoch a sudcoch, Zákon o mediácii, dokumenty týkajúce sa nezávislosti súdnictva, vzdelávacie materiály pre školenia organizované pre sudcov), ako aj rozsudkov Súdneho dvora ES

MDPT SR - preklad správ a príspevkov Ministra dopravy, pôst a dopravy SR na konferenciách o doprave, dopravnej infraštruktúre a projektoch financovaných v tejto oblasti, Operačný program doprava 2007 - 2013 a i.)

Globtel/Orange - zmluvy, zápisnice zo schôdzí správnej rady a iné dokumenty v oblasti telekomunikácií

VÚB, a.s. - správy o hospodárení banky, finančné a bankovnícke informácie, zápisnice zo schôdzí, tlačové správy

BDO - audítorská a poradenská spoločnosť (audítorské správy a stanoviská, účtovné uzávierky a iné výkazy a dokumenty z daňovej, audítorskej a účtovníckej oblasti)

City University Bratislava (vzdelávacie materiály pre kurz Finančný manažment, pravidelná spolupráca pri preklade písomných prác z tohto kurzu do AJ)

Clinvest Consortium (účasť na 2-ročnom projekte, preklad investičných plánov, podnikateľských zámerov a finančných analýz do AJ)

JE Mochovce (účasť na 3-ročnom projekte, preklad rozsiahlej technickej dokumentácie pre 1. a 2. blok jadrovej elektrárne z/do AJ)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR - účasť na projekte PRAQIII (preklad študijných materiálov pre kurzy zamerané na normy ISO, posudzovanie zhody a zabezpečenie a kontrolu kvality)

Vydavateľstvo IKAR (približne 25 publikácií, prevažne románov do SJ)

Advokátska kancelária Bláha, Erben a partneri (právne listiny, návrhy zmlúv, právne analýzy a iné dokumenty)

Dlhoročná spolupráca s prekladateľskými agentúrami IN-LINE management, PKT expres, Translata, a i.